fbpx

Regulamin szkoleń Sea Adventure

 1.  Warunkiem przystąpienia do szkoleń organizowanych przez Seamore sp. z o.o. NIP 7812069356, z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 15/14 60-476 Poznań (zwanym dalej Sea Adventure) jest:
  1. Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie www.sea-adventure.eu, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, bądź dostarczenie przedstawicielowi Sea Adventure w momencie rozpoczęcia pierwszych zajęć.
  2. Dokonanie wpłaty zaliczki we wskazanym terminie.
  3. Dostarczenie w wyznaczonym przez organizatora terminie kompletu dokumentów uprawniających do przystąpienia do danego kursu – jeśli takie dokumenty są wymagane.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty Sea Adventure prześle drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji miejsca na liście uczestników kursu (o pierwszeństwie przyjęcia na kurs decyduje kolejność wpływu wpłaty zaliczki na rachunek wskazany przez Sea Adventure).
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu zaliczki dokonuje się na następujących warunkach:
  1. zgłoszenie rezygnacji na 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  2. zgłoszenie rezygnacji do 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 50%
  3. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty nie przysługuje.
 4. Zmiana terminu zarezerwowanego kursu możliwa jest po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% bazowej ceny kursu.
 5. Całość należności za kurs należy uregulować do dnia rozpoczęcia szkolenia lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
 6. Koszty uczestnictwa w kursie oraz koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik.
 7. Sea Adventure zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych kursów w przypadku niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Sea Adventure gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 8. Sea Adventure zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów odnośnie terminów przeprowadzenia zajęć oraz odnośnie miejsca, w którym zajęcia są prowadzone.
 9. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych na kursie jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.
 10. Zabrania się na zajęciach spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub używania innych środków odurzających, przebywania w stanie nietrzeźwości pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w szkoleniu. Osobie skreślonej z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 11. Uczestnicy kursu są zobowiązani do stosowania się do regulaminu obiektów, na których odbywa się szkolenie.
 12. Uczestnik kursu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa w kursie oraz że bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z powodu siły wyższej.
 14. Materiały szkoleniowe Sea Adventure stanowią własność intelektualną firmy, zabrania się wykorzystywania ich w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów szkoleniowych.
 15. Sea Adventure nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania kursu, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 16. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów szkoleniowych bez zgody Sea Adventure.
 17. Uczestnik kursów jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (indywidualne lub pakietowe) na czas trwania kursu oraz ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie.
 18. Sea Adventure zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 19. Wszystkie ceny w serwisie są cenami brutto.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2018.

Polityka prywatności

 1. Każdy z uczestników szkoleń organizowanych przez Sea Adventure zarejestrowany jest w bazie klientów.
 2. Administratorem bazy danych klientów jest Seamore sp. z o.o, ul. Jasielska 15/14 60-476 Poznań, NIP: 7812069356, REGON 52844575600000, wpisana do KRS pod numerem 0001102276
 3. Seamore przetwarza dane uczestnika kursu w zakresie podstawowych danych tj. imię i nazwisko w powiązaniu z danymi kontaktowymi e-mail oraz numerem telefonu.
 4. Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt. 1 c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO)
 5. Baza uczestników szkoleń jest zabezpieczona z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu RODO.
 6. Dane uczestnika szkolenia będą przetwarzane przez czas trwania szkolenia. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacje, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. w uwagi na konieczności wykazania przebiegu szkolenia w przyszłości. W tym zakresie nie można określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms).
 7. Jeżeli uczestnik szkolenia nie chce dalszego przetwarzania danych osobowych w sposób wskazany powyżej może skierować swoje żądanie o zaprzestanie przetwarzania pod adres email szkolenia@sea-adventure.eu.
 8. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych przed ukończeniem szkolenia uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w tym szkoleniu.
 9. Uprawnienia związane z przetwarzaniem:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (uczestnik szkoleń może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych klientem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (uczestnik szkoleń ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba ze wykaże, że podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw uczestnika szkolenia lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  6. prawo do przenoszenia danych (uczestnika szkolenia ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Uczestnik szkoleń może zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli uczestnik szkolenia stwierdzi, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).